190513 0025

" กลุ่มควบคุมโรคป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง ประชุมร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจ และซักซ้อมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มปรสิทธิภาพเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 "


     เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 น.สพ. ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และกลุ่มควบคุมโรคป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง ได้ประชุมหารือ เพื่อสร้างความเข้าใจ และซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มปรสิทธิภาพเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 พร้อมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่โดยทีมงานจากกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ กรมปศุสัตว์