S 634798677

      เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียรู้ (KM Forum) โดยมี นายประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโ่รคไวรัสในสัตวืปีก(ไข้หวัดนก) เป็นประธาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดย นายสัตวแพทย์ณัฐวุฒิ จิระ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และการใช้แอปพลิเคชั่นบนมือถือ E-Smart+ โดย นายสัตวแพทย์วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม และทีม เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านนวัตกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับผู้สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ บริเวณสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ตึกวิจิตรพนการ

 

 

 

ที่มาของข้อมูล :: สำนักควมคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ // ฝ่ายบริหารทั่วไป