S 63660096

 

   โครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๒                             

   สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้เข้าร่วมโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๒ และได้จัดทำข้อมูลตามคู่มือการประเมินโครงการฯ กรมปศุสัตว์ได้คัดเลือกหน่วยงานที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด จึงทำให้ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ตามประเภทภารกิจหลัก