S 63914065

     

          น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดี นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขานุการกรม เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2562

 

ที่มาของข้อมูล :: สำนักควมคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ // ฝ่ายบริหารทั่วไป