S 958476

         นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธะคล ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวสุนทรพจน์ให้ข้อคิด ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านสุขภาพหนึ่งเดียวประจำปี 2562 (One Health Meeting 2019) ร่วมกับรองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส) และ Dr. John R. MacArthur ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านการสาธาณสุข วันที่ 4 ธ.ค.62 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร

การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวของหน่วยงานพันธมิตรในเครือข่าย และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของหน่วยงานและรวบรวมผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ one health

 ในที่ประชุม กรมควบคุมโรคได้มีพิธีส่งมอบ DGHP-Farmer Application ให้กับกรมปศุสัตว์ โดย Application ดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นเพื่อเสริมระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ในลักษณะ event-based surveillance จากชุมชน ตามหลักการของ one health การส่งมอบนี้เพื่อให้กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรที่สำคัญในเครือข่าย one health นำไปใช้เพื่อเสริมระบบการเฝ้าระวังฯ ในสัตว์จากเกษตรกรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 

 

 

ที่มาของข้อมูล :: สำนักควมคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ // ฝ่ายบริหารทั่วไป