14 02 63 0006

  

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน พร้อมทั้งมอบถุงผ้า ในกิจกรรมมาตรการลดขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 ซึ่งกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานเลขานุการกรม จัดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านลดขยะภายในหน่วยงาน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า สำนักเลขานุการกรม ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ จัดกิจกรรมเพื่อร่วมรณรงค์ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมย่อย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้ข้าราชการมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานให้แก่ประชาชนและหน่วยงานเอกชน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมการให้ความรู้ในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในหน่วยงาน และกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัวเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันคัดแยกขยะ ลดการใช้โฟม ถุงพลาสติก พกถุงผ้า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะในองค์กร

 

 

ที่มาของข้อมูล :: สำนักงานเลขานุการกรม