การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนำเข้าเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อยเข้าฟาร์มโคนมที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good farming management)