การประเมินมาตรการเฝ้าระวังโรคบรูเซลลาในโคนมโดยการใช้ตัวอย่างซีรัมและน้ำนม