รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของกรมปศุสัตว์ (รอบ ๖ เดือน)