รายชื่อห้องปฏิบัติการภาคเอกชน ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตรวจเชื้อแซลโมเนลลา