ประกาศเรื่องมาตรการกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ