การสํารวจความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อปรสิตในเลือดแพะในพื้นที่ อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พ.ศ.๒๕๖๓(แก้ไข ตามมติคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔)