ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโคนมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตาบลช่องสาริกา จังหวัดลพบุรี(แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔)