ผลกระทบด้านสุขภาพโคนมและเศรษฐกิจจากพายุโซนร้อนเซินกาในฟาร์มโคนม ในพื้นที่อำเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี