สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 30 วันที่ 22-28 กรกฎาคม  2559

เอกสารเพิ่มเติม...