สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 28 (วันที่  8-14 กรกฎาคม  2560)