สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 46 (ระหว่างวันที่  11 - 17 พฤศจิกายน 2560)