รุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 47 (ระหว่างวันที่ 17 - 24 พฤศจิกายน 2560)