สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 48 (ระหว่างวันที่ 25พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560)