สัปดาห์ที่ 44 (วันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562)