สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 47 วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม