สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 48 วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม