สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 49 วันที่  28 พฤศจิกายน - 4 ธันวามคม 2558