สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งหนังสือ เรื่อง สรุปรายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ชุมชนทุ่งคาเกรียน 1
ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี