Logo 63

 

 

ที่มาแหล่งข้อมูล :: ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

 

 

Big cleaning day 61 ๑๙๐๓๐๒ 0019 

ที่มาของข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2019

277414

 

277415 277416
277417 277418
277419 277420
277421 277422
277423 277424

 

 

 ที่มาของข้อมูล : นายสัตวแพทย์อดิศักดิ์ สมอ่อน CPF Swine Veterinary Service