สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 27 (วันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม  2561)