สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 28 (ระหว่างวันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2561)