สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 29 (ระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฎาคม  2561)