สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 30(วันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2561)