สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 31(วันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม  2561)