สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 33 (ระหว่างวันที่  11 - 17 สิงหาคม 2561)