สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 36 (ระหว่างวันที่  1 -7 กันยายน  2561)