สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 37(ระหว่างวันที่ 8 -14 กันยายน 2561)