สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์สัปดาห์ที่ 38 (ระหว่างวันที่   15 - 21 กันยายน  2561)