สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 39 (ระหว่างวันที่  22 - 28 กันยายน 2561)