สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 41 (ระหว่างวันที่  6 - 12 ตุลาคม  2561)