สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 42 (ระหว่างวันที่  13 - 19 ตุลาคม 2561)