สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร วันที่ 5 ตุลาคม  2561