สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร วันที่ 6  ตุลาคม  2561