สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร วันที่ 7 ตุลาคม  2561