สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร วันที่ 8  ตุลาคม  2561