สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ วันที่  30 กันยายน 2561