รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 3 ตุลาคม 2561