รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 5 ตุลาคม  2561