รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 7 ตุลาคม  2561