รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 8 ตุลาคม  2561