รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 9 ตุลาคม  2561