รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 12 ตุลาคม  2561