รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 14 ตุลาคม  2561