รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 15 ตุลาคม  2561